POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos de carácter persoal, polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (en diante , RGPD), da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (en diante, LSSI-CE) e da Lei orgánica 3/2018 , de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (en diante, LOPDGDD). ), O responsable do tratamento deste sitio web, garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera índole facilitados polos nosos clientes, de acordo co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os datos facilitados serán tratados nos termos establecidos no RGPD, nese sentido A EMPRESA adoptou os niveis de protección legalmente esixibles, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a súa perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado por parte de terceiros, que se indican a continuación. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

Responsable do tratamento

 • Denominación: Asociación Galiclown (en diante O PRESTADOR)
 • CIF: G27876143
 • Enderezo: Fragoselo 290, 36330 Vigo (Pontevedra)
 • Teléfono: 685 960 370
 • Correo electrónico: info@galiclown.org

Finalidade do tratamento

Todos os datos facilitados polos nosos clientes e/ou visitantes ao sitio web do PRESTADOR ou ao seu persoal serán incluídos no rexistro de actividades de tratamento de datos persoais, creado e mantido baixo a responsabilidade do PRESTADOR, imprescindible para prestar os servizos solicitados polos usuarios, ou para resolver dúbidas ou dúbidas suscitadas polos nosos visitantes. A nosa política é non crear perfís sobre os usuarios dos nosos servizos.

Lexitimidade do tratamento

 1. Relación contractual: É a que se aplica cando compra un dos nosos produtos ou contrata algún dos nosos servizos.
 2. Interese lexítimo: Atender as consultas e reclamacións que formule e xestionar o cobro das cantidades adebedadas.
 3. O seu consentimento: Se vostede é usuario da nosa web, marcando a caixa que aparece no formulario de contacto, autorízanos a enviarlle as comunicacións necesarias para responder á consulta ou solicitude de información formulada.

Destinatarios

Non cedemos os teus datos persoais a ninguén, agás aquelas entidades públicas ou privadas ás que estamos obrigados a facilitar os teus datos persoais para cumprir con calquera lei. Por exemplo, a Lei Tributaria obriga á Axencia Tributaria a facilitar determinada información sobre as operacións económicas que superen un determinado importe.

No caso de que, á marxe dos casos mencionados, necesitemos revelar a súa información persoal a outras entidades, solicitaremos previamente o seu permiso mediante opcións claras que lle permitan decidir ao respecto.

Comunicación

Non realizaremos transferencias internacionais dos seus datos persoais para ningunha das finalidades indicadas.

Conservación

Só conservaremos os seus datos persoais durante o tempo que sexa necesario para acadar os fins para os que foron recollidos. Ao determinar o período de conservación adecuado, examinamos os riscos que implica o tratamento, así como as nosas obrigas contractuais, legais e regulamentarias, as políticas internas de retención de datos e os nosos intereses comerciais lexítimos descritos neste Aviso de privacidade e política de cookies.

Neste sentido, o PRESTADOR conservará os datos persoais unha vez finalizada a súa relación con vostede, debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivarse da relación mantida co interesado.

Unha vez bloqueados, os seus datos serán inaccesibles para o PRESTADOR, e non serán tratados salvo para poñelos a disposición das Administracións Públicas, Xuíces e Xulgados, para a atención das posibles responsabilidades derivadas dos tratamentos, así como para o exercicio e defensa de reclamacións ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Seguridade

Facemos todos os esforzos razoables para manter a confidencialidade da información persoal procesada nos nosos sistemas. Mantemos estritos niveis de seguridade para protexer os datos persoais que tratamos contra a perda accidental e o acceso, tratamento ou divulgación non autorizados, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza e os riscos aos que están expostos os datos. Non obstante, non podemos facernos responsables do uso que faga dos datos (incluído o nome de usuario e o contrasinal) que utiliza no noso sitio web. O noso persoal segue estritos estándares de privacidade e, cando contratamos a terceiros para proporcionar servizos de soporte, esixímoslles que cumpran os mesmos estándares e permítenos auditar o seu cumprimento.

Os teus dereitos

Informámoslle que pode exercer os seguintes dereitos:

 1. Dereito de acceso aos seus datos persoais, a coñecer cales se están a tratar e as operacións de tratamento que se realizan con eles;
 2. Dereito a rectificar calquera dato persoal inexacto;
 3. Dereito a eliminar os seus datos persoais, cando isto sexa posible (por exemplo, por imperativo legal);
 4. Dereito a limitar o tratamento dos seus datos persoais cando se dubide da exactitude, legalidade ou necesidade do tratamento dos datos, en cuxo caso, poderemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 5. Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos permita tratar os indicados sexa o noso interese lexítimo. «Asociación Galiclown» deixará de tratar os seus datos salvo que teña un interese lexítimo ou sexa necesario para defender reclamacións.
 6. Dereito á portabilidade dos seus datos, cando a base legal que nos permita o tratamento sexa a existencia dunha relación contractual ou o seu consentimento.
 7. Dereito a revogar o consentimento outorgado ao PRESTADOR.

Para exercer os seus dereitos, pode facelo de xeito gratuíto e en calquera momento poñéndose en contacto connosco no enderezo info@galiclown.org,adxuntando unha copia do seu DNI.

Tutela dos dereitos

No caso de entender que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través de calquera dos seguintes medios:

 • Sede electrónica: https://www.aepd.es
 • Correo postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Teléfono: 901.100.099 y 912.663.517

Presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos non supón ningún custo e non é necesaria a asistencia dun avogado ou procurador.

Actualizacions

O PRESTADOR resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala ás novas lexislacións ou xurisprudencia que poidan afectar ao seu cumprimento.

Scroll to Top